Libor skandalen

Juli 4, 2012

Barclays skandalen är bara en av många, som dock ännu inte nått ytan. Tyvärr kommer det alltid både på WS och i City inom systemet att finnas myglare där banker som tagit sina kunders plats (non-exclusive intermediary-function) för att kapa hörnen ”for a buck”. Det ligger i mänsklighetens ”dystra” natur.

På den finansiella marknaden finns ett antal noteringar som varje dag fixas/bestäms som gällande notering för dagen. Detta värde benämns ”fix” och bestämmer därför värdet för en uppsjö av olika värdepapper och andra instrument för just den dagen. Alltså värden som fluktuerar med detta fix-värde oavsett rörligheten under dagen av t ex i detta fall Libor-räntan (London Interbank Offered Rate, dagslåneräntan mellan bankerna). Det kan handla om vilken ränta t ex ett banklån med rörlig ränta ges och det vimlar av värden som baseras på just Libor inom de mest skilda kreditsammanhang etc.

Fixen av t ex Libor sker inte genom verkliga transaktioner. Det s k anbudsförfarandet är en skapad (fiktiv) ”auktion” avsedd att ge en uppfattning av vad interbank-aktörerna är villiga att betala för olika lån och löptider varje dag. Detta sker mellan kl.11 och 11.45 för alla löptider resp. valutor.

Detta är en klassisk kartell-skandal i det avseendet att det handlar om anbuds-riggning. Så också här där produkten heter Libor mer känt som ”the Benchmark” på penningmarknaden. I Sverige är motsvarigheten (referens-räntan) Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Skandalen har kunnat bevisas tack vare att några skickat e-post. Detta då de varit för snåla att ringa varandra på privata kontantkorts telefoner. Alla bankers offentliga samtal spelas numera in på band och företagsmobiltelefoner har nog inte vågat användas då räkningarna specificeras etc.

Anbuds-riggningen består i att inblandade banker kommit överens med varandra om anbudsnivåer. Man skall här förstå att det handlar om en liten krets av personer inom varje bank. Detta därför att den dagliga ”fixen” är en rutinsak vilken sannolikt hanteras av en eller högst några få personer per bank. Anbuden handlar i princip om att lämna bud på köp-räntor för alla de produkter som noteras under Libor. En 3 månaders US Dollar Libor innebär vad interbankmarknaden är villiga att varje dag (dagsnotering, fix) köpa ett lån med förfall om 3 månader utgivet i US Dollar. Antalet produkter varierar från dagslån till 1 års löptider i ett antal valutor. Själva anbuden kan ses som en slags auktion men där de högsta respektive lägsta anbudet direkt sorteras bort. Inte bara det utan anbuden får inte heller vara för små volymmässigt för att räknas. Det är här som e-post-bevisen visar hur det hela gått till. För att kunna påverka prisnivån (fixen) så har deltagarna naturligtvis påtalat för varandra vilka nivåer som måste över – eller underskridas för att just en banks anbud inte skall falla bort vid fix bestämningen. På detta sätt har man sedan kunnat t ex hålla ner räntan på olika produkter.

Vad vinner man då på detta? Att köpa ett lån till ”för låg” ränta tycks ju vara en befängd idé. Man vill ju placera till hög ränta, inte låg. Men det är här som derivatprodukterna kommer in i bilden. Libor-räntan påverkar direkt en otalig mängd låneprodukter för företag och banker. Men inte bara det. Bankerna har skapat en mängd olika räntederivat som är kopplade till dessa räntor. Produkter som används för t ex ”hedging” och arbitrage eller ren spekulation. Prismanipulationer med fixen kan då gynna en egen portfölj av t ex ränteswapar som är de absolut enskilt största derivat-instrumenten i världen, OTC-noterade dessutom. Ränteswaparna som derivat har ökat med 326% under drygt nio år.

De fem största bankerna bara i USA har en total exponering om $168.300 mdr av ränteswapar, vilket motsvarar 58 % av alla deras utestående derivat.

Tilläggas här skall även att när en US bank gör en transaktion med en ränteswap hedgar den sig normalt i amerikanska treasurys. Ränteswapar som ges en ”fix”mot amerikanska statsobligationer. Bankernas men även andra finansinstituts innehav av ränteswapar som ”hedgar” sig i treasurys har vuxit från slutet av 2002 till idag omfatta över $ 100.000 mdr, men det amerikanska marknaden för treasurys har bara vuxit till att till ca $ 9500 mdr under samma period. Tyvärr visar inte siffrorna från Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hur mycket amerikanska statsobligationer som innehas av bankerna. En portfölj med ränteswapar är dynamisk till sin natur och innehåller både tillgångar och skulder, så vissa ränteswapar kan också kompenseras av andra positioner.

Tillväxten i ränteswapar har onekligen skapat en efterfrågan på amerikanska treasurys. Med tanke på hur mycket marknaden för ränteswapar vuxit är det nog inte fel att hävda att det skapat en artificiell efterfrågan på treasurys och håller därmed nere räntan. I fallet med JP Morg´s London Whale så hade han ställt ut nakna shorts så i värsta fall måste JP Morg köpa upp papper för att sälja med förlust, fullt ut till ett värde av $ 9 mdr. Problemet för JP Morg är att andra traders sedan de fick vetskap om hans position köper upp stadspapper för att JP Morg kommer att skapa en brist när de försöker täcka sina positioner.

När marknadsvärdet på stadspapper växer så växer också den uppskattade förlusten. Så beträffande antalet medbrottslingar kan ytterligare undersökningar/erkännanden växa i detta mål liksom möjligheten att detta Barclays mål bara är toppen på ett isberg? Brotten har ju pågått sedan minst 2006 och i USA ökar bara ränteswaparna trots att lånemarknaden totalt sett minskar (de-leverage)!!

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa brott inte säger något specifikt om just bankmänniskor mer än att där tillfällen ges kommer dessa att tas. Problemet med just bankerna är att det handlar om så enormt stora belopp och att förhållandevis små manipulationer kan ge stora vinster. Men som Adam Smith skulle sagt om han levt. Bankmarknaden är monopolistisk till sin natur. En riktig marknad ur hans teoretiska perspektiv grundar sig på många och jämförelsevis små företag för en god prisbildning. Ett systemfel m a o definitivt!

/C Kamb/